Exkluzivní řada šperků pod názvem CUTIE Kids Jewellery je určena pro ty nejdražší v našem životě, pro naše děti

Reklamační a záruční podmínky

Na všechny naše šperky platí záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží. A protože značka CUTIE znamená v první řadě prvotřídní kvalitu, jsme vám i po uplynutí dvouleté záruční doby k dispozici, kdykoli potřebujete poradit nebo pomoci s péčí o dokonalý stav Vašich šperků.

Pokud máte jakoukoli otázku ohledně zakoupeného zboží, kontaktujte nás na e-mailu info@zodiax.cz nebo na tel.: +420 226 531 666. Náš tým zlatníků se v co nejkratší možné době postará o potřebný servis, opravu nebo výměnu.Reklamační řád společnosti ZODIAX a.s.

Reklamaci uplatňuje kupující u naší společností: 

ZODIAX a.s., se sídlem Golčova 1/2, 148 00, Praha 4
IČ: 27096904
DIČ: CZ27096904
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8983

adresa pro doručování: Golčova 1/2, 148 00, Praha 4
telefonní číslo: +420 226 531 666
kontaktní e-mail: info@zodiax.cz 


Reklamační formuláře ke stažení níže:

Reklamace_formular-word
Reklamace_formular-pdf

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy; 
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů; 
 • se hodí k účelu, který uvádíme nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá; 
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;  
 • a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží. 

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 našich Obchodních podmínek.

2. Jaká je záruční doba?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, neběží na nové zboží, resp. vyměněné součástky, nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 1. a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

 1. b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

 1. d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

 1. e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo 
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo 
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo 
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo 
 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

 1. a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; nebo
 2. b) jste použili věc ještě před objevením vady; nebo
 3. c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. d) jste věc prodali, pozměnili nebo spotřebovali ještě před objevením vady; nebo
 5. e) jste věc nechali upravit dle vašich individuálních požadavků (úprava velikosti společností ZODIAX a.s., šperk opatřený rytinou, výměna zapínání náušnic apod.). 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli; nebo 
 • jste vadu sami způsobili; nebo 
 • uplynula záruční doba. 

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (viz. Zákon č.136/2002 Sb §619 odst.2)
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali; 
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána. 

5. Jak postupovat při reklamaci?

5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2. Doporučený postup při reklamaci:

 • Vyplňte, vytiskněte a zašlete nám Reklamační formulář, který naleznete na našich stránkách: 
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili (součástí reklamačního formuláře), tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem (svá práva a podmínky jejich využití najdete v bodě 3.2. tohoto reklamačního řádu); 
 • reklamované zboží nám doručte spolu s reklamačním formulářem osobně nebo zašlete (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na doručovací adresu (ZODIAX a.s., Golčova 1/2, 148 00, Praha 4), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro zaslání šperku zpět do showroomu ZODIAX doporučujeme doručení Českou poštou nebo kurýrní službou a pojištění zásilky na hodnotu zboží.; 
 • pro usnadnění postupu přiložte doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoli z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.4. O doručené reklamaci rozhodujeme neprodleně (maximálně však do tří pracovních dní). Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Pokud se bude jednat o neuznanou reklamaci a následný servis může se lhůta lišit.

5.5. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

5.6. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.7. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosím, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2022. 

 

Všechny reklamace pečlivě zkoumají naši profesionálové, případně externí odborníci. Snažíme se v maximální míře zjistit, co se přesně stalo, a situaci podle toho vyřešit.

U výrobních vad pokryjeme veškeré náklady spojené s opravou či výměnou včetně poštovného. Na vady z opotřebení a/nebo nedbalosti se záruka nevztahuje. Veškeré úpravy šperků CUTIE doporučujeme řešit přímo s naší společností, zásahem jiného zlatníka by mohla vzniknout vada, jejíž odstranění již záruka nepokryje.

 1. Vyplňte reklamační formulář, který stáhnete zde: Reklamace_formular-pdf nebo Reklamace_formular-word
 2. Formulář a zboží k reklamaci zašlete spolu s certifkátem na adresu (u uznaných reklamací poštovné proplácíme):

  ZODIAX a.s.
  Golčova 1/2
  148 00 Praha 4 – Kunratice.  
 3. O reklamaci rozhodneme většinou už do 1 pracovního dne od obdržení zásilky, ve složitějších případech zpravidla do 3 pracovních dnů.
 4. Reklamaci včetně případného odstranění vady vyřešíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů. O vyřízení vás budeme informovat e-mailem. Péče o šperky

Aby vám šperky vydržely krásné opravdu dlouho, je důležité o ně správně pečovat. U dětských náušniček doporučujeme následující:

 1. Náušničky CUTIE před prvním nasazením do ouška ponořte na několik hodin do lékařského lihu, docílíte tím jejich dokonalé čistoty. Nášničky nikdy „nevyvařujte“!
 2. Chraňte náušničky před chemickými vlivy, např. čistícími prostředky, kosmetickými přípravky, jako jsou lak či barva na vlasy, parfémy. Šperkům nesvědčí ani slaná či chlorovaná voda.
 3. Černání (oxidace) šperků se častěji projevuje u stříbrných šperků, nicméně není vyloučeno, že i zlaté náušničky mohou v místě styku s ouškem dočasně změnit barvu. Příčinou mohou být různé krémy, aktuální zdravotní stav, užívané léky či reakce s lidským potem. Častěji se tento jev vyskytuje u náušniček ze žlutého či růžového zlata, kdy kov není chráněn ochrannou vrstvou rhodia jako u zlata bílého. Nicméně v takovém případě se nejedná o výrobní vadu ani o důvod k reklamaci. V případě, že by Vaše náušničky takto změnily barvu zlata doporučujeme pořízení šperku z bílého zlata, případně pro uvedení do původního stavu stačí nechat šperk vyčistit v servisním oddělení naší společnosti či u Vašeho nejbližšího zlatníka.

V situacích, kdy hrozí poškrábání nebo jiné poškození (např. při plavání, zahradničení, kontaktních sportech, vaření, manipulaci s kosmetikou nebo agresivními látkami a stěhování těžkých věcí), doporučujeme šperky raději sundat.